Cập nhật bởi: ltttruc, ngày: 11/21/2011 4:31:02 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Hằng năm, Sở xây dựng Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Cán bộ công chức Sở luôn có ý thức tiết kiệm trong mọi sinh hoạt, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước, các thủ tục được công khai minh bạch tránh nhũng nhiễu, tiêu cực.

 Thanh tra Sở phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan tổ chức kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại các cuộc họp, Ban Giám đốc Sở luôn nhắc nhở, yêu cầu CBCC phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đều xây dựng và trình lãnh đạo ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng. Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, qui trình giải quyết công việc công khai dân chủ.

Hàng tháng các phòng đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xây dựng kế hoạch công tác tháng sau trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban hàng tuần.

Trong năm qua thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày  sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 03/7/2007 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 03/7/2007 của Thanh tra Chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ công chức trong đơn vị cũng được thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

 

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ đề về nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mỗi CBCCVC tự xây dựng kế hoạch thực hiện thông qua Chi bộ, Đảng bộ và các Đoàn thể nhằm phát huy tính chủ động trong phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên cập nhật văn bản, thông tin về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang web của Sở.

 

2. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính-ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ…

          - Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

+ Niêm yết công khai các thủ tục hành chính để tổ chức và công dân được tiếp cận dễ dàng.

+ Công khai minh bạch trong hoạt động tài chính: các đề án, dự án được xây dựng và triển khai các bước theo đúng qui trình, đấu thầu, chỉ định thầu đúng qui định của pháp luật.

          + Thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho CBCC đúng theo quy định.

+ Chi bộ, Ban Giám đốc Sở luôn nhắc nhở các đảng viên gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011, công khai các chế độ, định mức, chi tiêu, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, công khai thu chi tài chính và các khoản thu chi khác.

 

            + Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, công tác tổ chức, cán bộ, việc hợp đồng nhân sự, đề bạt, nâng lương, cử đi học …đều thực hiện công khai, dân chủ theo đúng qui trình.

 

3. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Thủ tục hành chính được rà soát, thực hiện đơn giản hóa và niêm yết công khai tại trụ sở, trang Web của Sở được duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành giúp cho tổ chức và công dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện.

- Triển khai phần mềm văn phòng điện tử (e-Office) quản lý văn bản, hồ sơ và chỉ đạo, điều hành trên mạng nội bộ giúp cho việc giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

- Xây dựng qui trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được chứng nhận.

 

* Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012

1. Tiếp tục quán triệt Luật và các qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức.

2. Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình; có chuyên mục về phòng, chống tham nhũng gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập huấn, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

4. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ…

T_T

 
Chào mừng Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Mostly Cloudy

26°C

Tp. Hồ Chí Minh

Có mưa rào và dông

Độ ẩm: 94%

Hướng gió: gió tây bắc - tốc độ: 7 m/s

 • 26/07 Chance of Storm

  31°C 25°C

 • 27/07 Chance of Storm

  33°C 24°C

 • 28/07 Chance of Rain

  28°C 25°C

 • 29/07 Chance of Storm

  30°C 25°C

Sự Kiện Nổi Bật

Nam elementum neque euest Phát huy vai trò truyền thông trong triển khai...
Chi tiết...
Nam elementum neque euest Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội...
Chi tiết...
Nam elementum neque euest Làm việc với Đại biểu Quốc hội Trần Thị...
Chi tiết...

Quảng Cáo