TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 25/8/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở. Ông Nguyễn Hữu Phục, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN